ad
ad
Học TOEIC online
  • Tặng bộ đề thi TOEIC Test LC+RC 1200 cho thành viên đăng ký VIP 12 tháng.

Đăng ký học

Tặng bộ đề thi TOEIC Test LC+RC 1200 cho thành viên đăng ký VIP 12 tháng.

VIP 12 thang  Đăng ký học VIP 12 thang 450x300

Quyền truy cập: Toàn bộ tài liệu hiện có trên website

Thời gian học: 12 tháng (24/7)

Chi phí: 200 nghìn đồng

Số lần truy cập: Không giới hạn

Số máy, vị trí truy cập: Không giới hạn
Đăng ký

Quyền truy cập: Toàn bộ tài liệu hiện có trên website

Thời gian học: 6 tháng (24/7)

Chi phí: 150 nghìn đồng

Số lần truy cập: Không giới hạn

Số máy, vị trí truy cập: Không giới hạn
Đăng ký

VIP 6 thang  Đăng ký học VIP 6 thang 450x300
VIP 2 thang  Đăng ký học VIP 2 thang 450x300

Quyền truy cập: Toàn bộ tài liệu hiện có trên website

Thời gian học: 2 tháng (24/7)

Chi phí: 100 nghìn đồng

Số lần truy cập: Không giới hạn

Số máy, vị trí truy cập: Không giới hạn
Đăng ký

© Copyright 365Media 2014, All Rights Reserved. TOEIC is a registered trademark of the Educational Testing Service (ETS). These online courses are not endorsed or approved by ETS.