ad
ad
Học TOEIC online
  • Tặng bộ đề thi TOEIC Test LC+RC 1200 cho thành viên đăng ký VIP 12 tháng.

Kỹ năng TOEIC

Khóa học này bao gồm toàn bộ những phân tích chiến lược, kỹ năng làm bài thi và những gợi ý để làm bài thi TOEIC hiệu quả nhất. Sau mỗi phần lý thuyết luôn có bài luyện tập cụ thể, chi tiết để học viên áp dụng những kiến thức đã học.

1  Kỹ năng TOEIC 1

Kỹ năng Part 1

Phần này phân tích những kỹ năng và đưa ra gợi ý để học viên làm tốt phần 1 của bài thi TOEIC Part 1: Picture Description.

2  Kỹ năng TOEIC 2

Kỹ năng Part 2

Phần này phân tích những kỹ năng, chiến lược và đưa ra gợi ý để học viên trả lời hiệu quả phần 2 của bài thi TOEIC Part 2: Questions – Responses.

3  Kỹ năng TOEIC 3

Kỹ năng Part 3

Phần này phân tích những kỹ năng, chiến lược và đưa ra gợi ý để học viên trả lời hiệu quả phần 3 của bài thi TOEIC Part 3: Short Conversations.

4  Kỹ năng TOEIC 4

Kỹ năng Part 4

Phần này phân tích những kỹ năng, chiến lược và đưa ra gợi ý để học viên trả lời hiệu quả phần 4 của bài thi TOEIC Part 4: Talks.

5  Kỹ năng TOEIC 5

Kỹ năng Part 5

Phần này phân tích những kỹ năng, chiến lược và đưa ra gợi ý để học viên trả lời hiệu quả phần 4 của bài thi TOEIC Part 4: Talks.

6  Kỹ năng TOEIC 6

Kỹ năng Part 6

Phần này phân tích những kỹ năng, chiến lược và đưa ra gợi ý để học viên trả lời hiệu quả phần 6 của bài thi TOEIC Part 6: Text Completion.

7-s  Kỹ năng TOEIC 7 s

Kỹ năng Part 7

Phần này phân tích những kỹ năng, chiến lược và đưa ra gợi ý để học viên trả lời hiệu quả phần 7 của bài thi TOEIC Part 7: Reading Comprehension.

© Copyright 365Media 2014, All Rights Reserved. TOEIC is a registered trademark of the Educational Testing Service (ETS). These online courses are not endorsed or approved by ETS.